E-POSTA ILE ULAŞAN ZİYARETÇİ AYDINLATMA METNİ


1. Veri Sorumlusu Kimliği:

Sahrayıcedit mahallesi, İnönü Caddesi No: 15/1-2 Kadıköy/İstanbul adresinde bulunan ve İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü nezdinde 365723 sicil numarası ile kayıtlı olan Panel Kırtasiyecilik ve İnşaat Ticaret Limited Şirketi (“Şirket”)’dir.

 


2. Veri Kategorizasyonu:

Kimlik Bilgisi

 •  -

Ad, soyadı gibi

İletişim Bilgisi

 •  -

E-mail adresi gibi 

3. Kişisel Verilerin Hangi Amaçlarla İşlendiği:

Veri Kategorisi

Veri İşleme Amacı

Veri İşlemenin Hukuki Sebebi

Kimlik Bilgileri, İletişim Bilgisi

 • - İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

KVKK m.5 f.2 f bendi; Veri Sorumlusunun Meşru Menfaati

 

 

4.Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği:

Alıcı Grubu

Aktarım Amacı

Aktarımın Hukuki Sebebi

Muhasebe Departmanı çalışanları, Şirket ortakları, Satış Departmanı Çalışanları, ve diğer yetkili çalışanlar

 • - Müşteri ve aday müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi
 • - şikayetlerin çözülmesi ve veri erişim ve düzeltme taleplerinin işleme alınması
 • - Müşteriler ile ilgili yasal sınırlar içerişinde değerlendirme, analiz ve risk yönetim çalışmalarının yapılması

 

KVKK m.5 f.2 f bendi;
Veri Sorumlusunun Meşru Menfaati

Tedarikçi (eposta hizmeti tedarikçisi)

 • - Şirket’e gelen bilgilendirme veya istek, dilek maillerinin değerlendirilmesi

KVKK m.5 f.2 f bendi; Veri Sorumlusunun Meşru Menfaati

Yurtdışı Tedarikçi (yazılım sistemi tedarikçisi) depolama, arşivleme, bilişim teknolojileri desteği (sunucu, hosting, program, bulut bilişim)

 • - Sistemin çalışabilmesi amacıyla veri girişinin sağlanması
 • - Teknik zorunluluklar ve sistemsel problemlerin çözümünün sağlanabilmesi
 • - Depolama ve arşivleme işlemlerinin yapılabilmesi

KVKK m.5 f.2 f bendi;
Veri Sorumlusunun Meşru Menfaati

 

5. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemleri


Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz Şirket’e ilettiğiniz yönteme bağlı olarak fiziki veya elektronik ortamda toplanmakta ve yukarıda belirtilen amaçlar dahilinde işlenmekte ve aktarılmaktadır.6. İlgili Kişiler’in Kişisel Verileri Üzerindeki Haklarının Neler Olduğunu ve Bu Hakları Nasıl Kullanabilecekleri


KVKK m.11 uyarınca ilgili kişi sıfatıyla tarafımıza başvurarak;

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • KVKK ve ilgili diğer mevzuata uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen; amaç, süre ve meşrutiyet prensipleri dahilinde değerlendirilmek üzere kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde, kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme


haklarına sahipsiniz.

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı Başvuru Formu linkinde yer alan “Veri Sorumlusuna Başvuru Form”nu yazan talimatlara uygun olarak doldurarak, kullanabilirsiniz.

Başvurular, ilgili veri sahibinin kimliğini tespit edecek belgelerle birlikte, aşağıdaki yöntemlerden biri ile gerçekleştirilecektir:

Formun doldurularak ıslak imzalı kopyasının elden veya posta yoluyla Sahrayıcedit mahallesi, İnönü Caddesi No: 15/1-2 Kadıköy/İstanbul adresine iletilmesi,

Formun 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu kapsamında düzenlenen güvenli elektronik imza ile imzalanarak panelkirtasiyecilik@hs03.kep.tr adresine kayıtlı elektronik posta ile gönderilmesi,

Şirket, Kanun’da öngörülmüş sınırlar çerçevesinde söz konusu hakları kullanmak isteyen veri sahiplerine, yine Kanun’da öngörülen şekilde azami otuz (30) gün içerisinde cevap vermektedir.

Başvurunuzun ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınabilecektir.