TEDARİKÇİ AYDINLATMA METNİ


1. Veri Sorumlusu Kimliği:

Sahrayıcedit mahallesi, İnönü Caddesi No: 15/1-2 Kadıköy/İstanbul adresinde bulunan ve İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü nezdinde 365723 sicil numarası ile kayıtlı olan Panel Kırtasiyecilik ve İnşaat Ticaret Limited Şirketi (“Şirket”)’dir.

 


2. Veri Kategorizasyonu:

Kimlik Bilgisi

 • -

Ad, soyadı, T.C. kimlik numarası, T.C. kimlik fotokopisi, firma unvanı, imza gibi

İletişim Bilgisi

 •  -

Ev/işyeri/cep telefon numaraları, e-mail adresi gibi

Lokasyon Bilgisi

 •  -

İş adresi gibi

Finans Bilgisi

-

Finansal hareket bilgileri, borç bakiyesi ve alacak bakiyesi, banka iban numarası, banka hesap numarası, vergi kimlik numarası, vergi dairesi gibi

Sağlık Bilgisi

-

Eski T.C. kimlikte bulunan “Kan grubu” bilgileri gibi

Din Bilgisi

-

Eski T.C. kimlikte bulunan “Din Bilgisi” bilgileri gibi

Hukuki İşlem Bilgisi

-

Yetkili kamu kuruluşları ile yapılan adli yazışmalarda bulunan bilgiler gibi

İşitsel Kayıtlar

 •  -

Çağrı merkezi tarafından alınan ses kayıtları gibi

3. Kişisel Verilerin Hangi Amaçlarla İşlendiği:

Veri Kategorisi

Veri İşleme Amacı

Veri İşlemenin Hukuki Sebebi

Kimlik Bilgileri, İletişim Bilgileri, Hukuki İşlem Verisi, Finans Bilgileri, Lokasyon Bilgileri

 • - Katalogdan veya fuardan ürün alımı esnasında tüzel kişi ve/veya gerçek kişi tedarikçi ile iletişime geçilmesi
 • - Ürün tedarikinin sağlanması
 • - Şirket ticari ilişkilerinin kurulması
 • - Satış ve bayilik sözleşmelerinin imzalanması
 • - Şirketin ticari faaliyetlerini gerçekleştirmesi için yapılan tüm sözleşmeler
 • - Satış ve bayilik sözleşmelerinin tedarikçi şirket yetkilisi tarafından imzalanması
 • - Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi

KVKK m.5 f.2 c bendi; Sözleşmenin Kurulması ve İfası ile İlgili Olması

Kimlik Bilgileri, İletişim Bilgileri

 • - Satın alınan ürünlerin Şirket’e tedarikçi firma tarafından tesliminin sağlanması için,  yetkili tedarikçi firma çalışanıyla Şirket tarafından iletişime geçilmesi
 • - Satın alınan ürünlerin Şirket’e teslimini yapan kargo, kurye şirket çalışanlarının bilgilerinin alınması

KVKK m.5 f.2 c bendi; Sözleşmenin Kurulması ve İfası ile İlgili Olması

Sağlık Bilgisi

 • - Satış ve bayilik  gibi Şirketin ticari faaliyetlerini gerçekleştirmesi için yapılan sözleşmelerin tedarikçi şirket yetkilisi tarafından imzalandığının ispatı için imza sirkülerinin ekinde bulunan kimlik fotokopisinin eski T.C. kimlik olması halinde

KVKK m.5 f.1 Açık rızanıza istinaden

Din Bilgisi

 • - Satış ve bayilik  gibi Şirketin ticari faaliyetlerini gerçekleştirmesi için yapılan sözleşmelerin tedarikçi şirket yetkilisi tarafından imzalandığının ispatı için imza sirkülerinin ekinde bulunan kimlik fotokopisinin eski T.C. kimlik olması halinde

KVKK m.5 f.1 Açık rızanıza istinaden

Kimlik Bilgileri, Hukuki İşlem Verisi, İletişim Bilgileri, Lokasyon Bilgileri

 • - Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi

KVKK m.5 f.2 ç bendi; Hukuki Yükümlülüğün Yerine Getirilmesi İçin Zorunlu Olması

Finansal Bilgiler

 • - Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi

KVKK m.5 f.2 c bendi; Sözleşmenin Kurulması ve İfası ile İlgili Olması

İşitsel Kayıtlar

 • - Çağrı merkezi aracılığı ile alınan kayıtlar

KVKK m.5 f.2 f bendi;
Veri Sorumlusunun Meşru Menfaati

 

 

4. Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği


Alıcı Grubu

Aktarım Amacı

Aktarımın Hukuki Sebebi

Şirket ortakları ve diğer yetkili çalışanlar

 • - Ürün tedarik sürecinin kayıt altına alınması ve takibi
 • - Ürün sipariş süreçlerinin yönetilmesi ve tamamlanması
 • - Tedarikçi şikayetlerinin çözülmesi ve veri erişim ve düzeltme taleplerinin işleme alınması

KVKK m.5 f.2 f bendi;
Veri Sorumlusunun Meşru Menfaati

Tedarikçi (Bankalar, mali müşavirler)

 • - Tedarikçiye banka üzerinden ödeme yapabilmek için banka ile paylaşım

KVKK m.5 f.2 c bendi; Sözleşmenin Kurulması ve İfası ile İlgili Olması

Tedarikçi (mali müşavir)

 • - Finansal ve mali tabloların YMM şirketi tarafından onaylanması

KVKK m.5 f.2 ç bendi; Hukuki Yükümlülüğün Yerine Getirilmesi İçin Zorunlu Olması

Tedarikçi
(Avukatlar)

 • - Uyuşmazlıkların çözümü için

KVKK m.5 f.2 ç bendi; Hukuki Yükümlülüğün Yerine Getirilmesi İçin Zorunlu Olması

Tedarikçi (E-posta hizmeti tedarikçisi)

 • - Şirket içi ve Şirket dışı e-posta kanalıyla yapılan iletişimin sağlanabilmesi amacıyla mali belgelerin ve tedarikçi bilgilerinin iletilmesi

KVKK m.5 f.2 f bendi;
Veri Sorumlusunun Meşru Menfaat

Yurtdışı Tedarikçi (yazılım sistemi tedarikçisi) depolama, arşivleme, bilişim teknolojileri desteği (sunucu, hosting, program, bulut bilişim)

 • - Sistemin çalışabilmesi amacıyla veri girişinin sağlanması
 • - Teknik zorunluluklar ve sistemsel problemlerin çözümünün sağlanabilmesi
 • - Depolama ve arşivleme işlemlerinin yapılabilmesi

KVKK m.5 f.2 f bendi;
Veri Sorumlusunun Meşru Menfaati

Tedarikçi (Çağrı merkezi hizmet sunucuları)

 • - Tedarikçi firma ile ilişki yönetimi süreçlerinin yürütülmesi

KVKK m.5 f.2 c bendi; Sözleşmenin Kurulması ve İfası İçin Zorunlu Olması

Yetkili kamu kurum ve kuruluşları

 • - Vergi dairesi ile kanuni zorunluluktan ötürü paylaşım

KVKK m.5 f.2 ç bendi; hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi için zorunlu olması

 

5. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemleri


Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz Şirket’e ilettiğiniz yönteme bağlı olarak fiziki veya elektronik ortamda toplanmakta ve yukarıda belirtilen amaçlar dahilinde işlenmekte ve aktarılmaktadır.6. İlgili Kişiler’in Kişisel Verileri Üzerindeki Haklarının Neler Olduğunu ve Bu Hakları Nasıl Kullanabilecekleri


KVKK m.11 uyarınca ilgili kişi sıfatıyla tarafımıza başvurarak;

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • KVKK ve ilgili diğer mevzuata uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen; amaç, süre ve meşrutiyet prensipleri dâhilinde değerlendirilmek üzere kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde, kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme

haklarına sahipsiniz.

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı Başvuru Formu linkinde yer alan “Veri Sorumlusuna Başvuru Form”nu yazan talimatlara uygun olarak doldurarak, kullanabilirsiniz.

Başvurular, ilgili veri sahibinin kimliğini tespit edecek belgelerle birlikte, aşağıdaki yöntemlerden biri ile gerçekleştirilecektir:

Formun doldurularak ıslak imzalı kopyasının elden veya posta yoluyla Sahrayıcedit mahallesi, İnönü Caddesi No: 15/1-2 Kadıköy/İstanbul adresine iletilmesi,

Formun 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu kapsamında düzenlenen güvenli elektronik imza ile imzalanarak panelkirtasiyecilik@hs03.kep.tr adresine kayıtlı elektronik posta ile gönderilmesi, Şirket, Kanun’da öngörülmüş sınırlar çerçevesinde söz konusu hakları kullanmak isteyen veri sahiplerine, yine Kanun’da öngörülen şekilde azami otuz (30) gün içerisinde cevap vermektedir.

Başvurunuzun ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınabilecektir.